Melvin Jones Fellows som donerar ytterligare USD 1 000 till LCIF, eller i vilkas namn USD 1 000 doneras, ingår i Melvin Jones Fellowships progressiva program. Progressiva Melvin Jones Fellows tilldelas en ny rockslagsnål och ett gratulationsbrev för varje ytterligare USD 1 000 i donation. (Den första rockslagsnålen är guldgul och har en diamant. För varje donation på USD 1 000 dollar därefter har nålen ytterligare en diamant.)

För ansökan, använd MJF ansökningsblankett.

Bidrag kan ges av enskilda (även icke lionmedlemmar), klubbar eller distrikt. Bidrag kan ges som engångsbelopp eller med delbelopp på minst USD 100 över en femårsperiod.

Man kan ge bidrag och välja MJF som mottagare vid ett senare tillfälle. Skriv Melvin Jones Fellow som namnges senare på check eller inbetalningskort.

När en enskilda eller en grupps personliga donationer ackumulerats så att en klubb kan utse en mottagare av Melvin Jones Fellowship behöver LCIF givarnas skriftliga medgivande. När en klubbs donationer ackumulerats så att en mottagare kan utses av distriktet, behöver LCIF klubbens skriftliga medgivande. Bifoga sådan dokumentation med den ifyllda MJF-ansökan som skickas till LCIF Donor Services.

Melvin Jones Fellows hedras varje år vid Melvin Jones Fellow-lunchen på torsdagen under den internationella kongressen. Lunchen innehåller normalt även utdelning av utmärkelser till 100 % Melvin Jones-klubbar och enskilda som har stött LCIF samt visning av en LCIF-video.
Vanliga frågor om MJF:

    MJF etablerades 1973 och det progressiva programmet startade 1986 som svar på Lions önskemål att utöka sitt engagemang för LCIF.
    Donationer genom MJF står för 70 % av stiftelsens årliga intäkter.
    Det finns 100 nivåer i det progressiva programmet.
    Det mesta av de medel som samlades in under den första SightFirst-kampanjen kom genom MJF-donationer.
    Det finns 281 850 MJF i världen och 50 582 PMJF.
    MJF-lunchen startade år 1984 och har hållits vid varje kongress därefter.
    Alla MJF inbjuds till den årliga lunchen och deras namn finns på en roterande datalista över donatorer i MJF-rummet vid det internationella huvudkontoret
    MJF är LCIF:s högsta hedersbetygelse.

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än någonsin tidigare. Melvin Jones Fellowship- (MJF) erkännande innefattar nu donationer till fem områden. Donatorer kan nu få erkännanden för MJF och PMJF när de ger sitt stöd till:

    Område med störst behov: Stödjer alla programområden och ger LCIF flexibilitet att ytterligare stödja initiativ där mer medel behövs eller där behovet är mest brådskande.
    Katastrof: Gör att LCIF kan styra medel till områden som bäst behöver hjälp efter katastrofer för att ge omedelbar, mindre brådskande och långsiktiga hjälp. Stiftelsen kan omedelbart ge medel till storskalig katastrofhjälp istället för att samla in och dela ut medel över en tidsperiod på veckor eller månader.
    Syn: Medel som stödjer hundratals synrelaterade aktiviteter, allt från att utrusta synvårdskliniker till att dela ut blindskriftsdatorer till synskadade.
    Ungdom: Stödjer Lions Quest-programmet och andra initiativ såsom förbättringar av infrastrukturen inom utbildning och program som hjälper utsatta ungdomar.
    Humanitära behov: Bekostar projekt som uppfyller en mängd olika samhällsbehov inom andra områden än syn, katastrof och ungdom, såsom mässlingprogrammet, vattenbrunnar och yrkesutbildningsprogram för handikappade.

Medel riktade till “Område med störst behov” ger LCIF möjlighet att ge ekonomiskt stöd till valfritt program inom de fyra andra allmänna områdena. Donatorer uppmuntras att ha detta alternativ i åtanke när de skänker pengar.

Begränsningar utanför dessa fem områden respekteras av LCIF, men ger inte erkännande för MJF eller PMJF. En donation som till exempel är öronmärkt för en viss katastrof, såsom en jordbävning eller tornado i en viss region, kan inte ge ett erkännande för MJF eller PMJF.

Följande har fått MJF eller PMJF i MD101.

Anmäl en mottagare här.