Matnyttig information

För dig som är medlem.- Publikationer, blanketter bland annat.

Videopresentation om hur man skriver ett DG-brev

Klubbarna runt om Stockholm kan nu lämna in eller skicka in sina glasögon till Folkuniversitetet på Kungstensgatan i Stockholm.

Stockholm
Vision For All
 Folkuniversitetet,
ATT: Isak Westerström
 Kungstensgatan 45
 10239 Stockholm
 Tel: 08-789 41 00

Linköping
Vision For All
 c/o Hjärta till Hjärta
 Attorpsgatan 10, Box 1235
 581 12 Linköping

De hjälper oss med att mäta upp glasögon.

Här har du alla blanketter som du behöver för klubben, distriktet och MD. (Öppnar i en ny flik.)

Mejla gärna kontoret om du saknar någon blankett.

Skapa en hemsida med LCI:s gratistjänst e-klubbhuset. Mer information här.

Tävlingen 2023-2024

Våga drömma

För en ung människa är en dröm inte bara en önskan eller en förhoppning – det är en väg, ett mål och en ambition. Men att uppnå drömmen kräver hårt arbete. Så i år ber vi unga människor att visa hur de kommer att förverkliga sin dröm om en fredlig värld


Svensk vinnare 2022-2023

Sista datum för fredsaffischtävlingen

Elever som är 11, 12 eller 13 år den 15 november kan delta i den internationella fredsaffischtävlingen. Tävlingsbidrag som inte följer följande datum kommer att diskvalificeras.

 • 15 januari: Tävlingspaket börjar säljas av avdelningen för klubbrekvisita vid det internationella huvudkontoret.
 • 1 oktober: Sista datum att köpa tävlingspaket från det internationella huvudkontoret.
 • 15 november: Sista dag, poststämpelns datum, för en klubb att skicka en vinnande affisch (för varje sponsrad tävling) till distriktsguvernören.
 • 1 december: Sista dag, poststämpelns datum, för en distriktsguvernör att skicka en vinnande affisch till guvernörsrådsordföranden.
 • 1 december: Sista dag, poststämpelns datum, för en distriktsguvernör som inte tillhör ett multipeldistrikt att skicka en vinnande affisch till avdelningen Brand & Creative vid det internationella huvudkontoret.
 • 1 december: Sista dag, poststämpelns datum, för en klubb som inte tillhör ett distrikt att skicka en vinnande affisch till avdelningen Brand & Creative vid det internationella huvudkontoret.
 • 15 december: Sista dag, poststämpelns datum, för en guvernörsrådsordförande att skicka in en vinnande affisch till avdelningen Brand & Creative vid det internationella huvudkontoret.
 • 1 februari: De internationella vinnarna meddelas senast detta datum.

Beställ tävlingssatsen här.

Bedömning av fredsaffischtävling

Varje affisch bedöms för sin originalitet, konstnärlighet och presentation av temat.

Affischerna bedöms av domare på flera nivåer: lokalt, distrikt, multipeldistrikt och internationellt. På den internationella nivån väljer en jury inom konst-, freds-, ungdoms-, utbildnings- och mediaområdena ut en vinnare av det stora priset och de 23 hederspristagarna.

Utmärkelser för fredsaffischtävlingen

De internationella vinnarna meddelas senast 1 februari.

En internationell förstapristagare får USD 5 000 och en resa till en särskild utmärkelseceremoni.

Alla de andra 23 vinnarna får ett pris på USD 500 dollar och ett hedersdiplom.

Lionklubbar kan sponsra denna konsttävling för barn i skolor eller för organiserade ungdomsgrupper som de är faddrar för på hemorten.

Lionklubbar måste köpa ett paket för varje tävling de sponsrar.

Paketet innehåller:

 • Officiell klubbtävlingshandbok samt regler, officiell handbok för skol- eller ungdomsgruppstävling samt regler, deltagarbroschyr som kan kopieras och delas ut till varje deltagande elev, klistermärke som placeras på baksidan av den vinnande affischen, diplom till tävlingens vinnare och skola eller ungdomsgrupp.
 • Paketen kan beställas från Lions kontor från 15 januari till 1 oktober.
 • Främja tävlingen

Förutom satsen kan ni även använda följande PR-verktyg för att främja klubbens fredsaffischtävling:

 • Pressmeddelande om fredsaffischtävlingen
 • Fredsaffischtävlingen, handbok för distriktsordförande
 • Hedersomnämnandediplom

Olycksfallsförsäkring för lionmedlemmar - uppd 2023-08-07

Riksmötet i Gävle 2012 beslutade att MD 101 ska teckna en gruppförsäkring, olycksfallsförsäkring, för medlemmar under tjänst.

Om du som medlem råkar ut för ett olycksfall i samband med klubbens aktiviteter kan du anmäla detta till försäkringsbolaget. Det finns en speciell skadeanmälan som skall fyllas i, skrivas under både av den skadade och av klubbens president, samt skickas in till försäkringsbolaget. Klicka här.

ACE INSURANCE

Allmänna villkor för ansvarsförsäkring.

ACE European Group Limited, en del av Chubb.
Birger Jarlsgatan 43
111 45 Stockholm Tel 08-692 54 87
Kontaktperson: Kristina Målarbo
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Checklistan för egen inspektion.

Persondatalagen - PDF

Kundregister och bildhantering

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommittéer och grupper

Stiftelsen Konungens jubileumsfond

För ungdomar i Sverige

Fonden tillkom på initiativ av Sveriges Lions och Scouterna i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Enligt stadgarna är fondens ändamål ”att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill”.

Styrelsen består av H.M. Konungen som ordförande, Konungens skattmästare, en representant från Scouterna och en representant från Lions. Styrelsen sammanträder en gång per år i mars-april och stipendiaterna presenteras den 30 april i samband med H.M. Konungens födelsedag. 

Fondens kapital vid senaste årsskiftet bestod av 15 miljoner kronor. 

H.M. Konungen ville förändra stiftelsens ansökningsförfarande, då antalet ansökningar från Sveriges landshövdingar har minskat i antal.  Ansökningsförfarandet har tidigare varit att förslag till mottagare av stipendium/anslag lämnas till stiftelsen av Sveriges landshövdingar och inget öppet ansökningsförfarande har förekommit. 

Det nya förfarandet innebär att Scouterna och Lions vardera skall inkomma med förslag och styrelsen godkände förslaget om ändrade rutiner för ansökningshantering vid sitt möte 27 april 2019. 

Nu är det upp till klubbarna att ansöka om medel ur fonden. Det skall inte vara våra egna projekt, utan bidrag till barn och ungdomar i samhället. Vid senaste årsskiftet var fondens kapital ca 15 miljoner kronor. Totalt är det ca 400 000 kronor som delas ut varje år, hälften till vardera organisation. Fördelat på max 10 ansökningar per organisation och utspridda över hela landet. 

Klubbarna skall skicka ansökningarna till respektive Distriktsguvernör senast 31 januari och Guvernörsrådet beslutar vid sitt möte i februari, vilka ansökningar som skall gå vidare till fondens styrelse. 

Ansökan skall innehålla namn på organisation, projekt eller person, samt kontaktupplysningar, verksamhetens syfte och motivering till ansökan om medel. 

Kontakta gärna vår representant om ni har frågor eller synpunkter. 

Lions representant i styrelsen

Inloggning till My LCI

1. I själva programmet Acrobat Reader och ej i webbläsarens plugin

Medlemskap

Varje myndig person med gott anseende i sitt lokala samhälle och som förklarat sig villig att följa Lions Clubs Internationals syften och etik kan bli medlem.

En medlem kan i klubben vara aktiv medlem, allmän medlem, hedersmedlem, privilegierad medlem, ständig medlem, associerad medlem eller ansluten medlem.

Aktiv medlem

En medlem som har alla rättigheter och skyldigheter som ett medlemskap i en lionklubb innebär.

Allmän medlem

En medlem som har flyttat från orten eller som av hälsoskäl eller annan giltig orsak inte regelbundet kan delta i klubbens sammanträden och som genom beslut av styrelsen har överförts till allmän medlem. Styrelsen ska ompröva sitt beslut var sjätte månad.En allmän medlem saknar rösträtt vid distriktsmöten, riksmöten och internationella kongresser och får inte inneha någon befattning inom Lions Clubs International.En allmän medlem ska, utöver de internationella och nationella avgifterna, betala den avgift som klubben fastställer.

Hedersmedlem

En person, som inte innehar annat medlemskap i klubben, men som gjort samhället eller klubben betydande tjänster och som klubben beslutat att hedra.En hedersmedlem får delta i klubbens sammanträden men har inte rösträtt eller rätt att inneha någon befattning inom klubben.Samtliga avgifter för en hedersmedlem ska betalas av klubben.

Privilegierad medlem

En medlem som varit medlem i organisationen under minst 15 år och som på grund av sjukdom, hög ålder eller annan orsak är nödgad att lämna sin ställning som aktiv medlem och som genom beslut av styrelsen har överförts till privilegierad medlem.En privilegierad medlem behåller alla sina medlemsförmåner utom rätten att inneha någon befattning inom klubb, distrikt eller Lions Clubs International.En privilegierad medlem ska, utöver de internationella och nationella avgifterna, betala den avgift som klubben fastställer.

Ständig medlem

En medlem som antingen varit aktiv medlem under minst 20 år och som gjort betydande insatser för klubben, orten eller Lions Clubs International eller som varit aktiv medlem i minst 15 år och som har fyllt 70 år eller som är allvarligt sjuk och som genom beslut av Lions Clubs Internationals styrelse beviljats ständigt medlemskap.En ständig medlem har samma rättigheter som en aktiv medlem så länge medlemmen fullgör de skyldigheter som en aktiv medlem ska fullgöra.En ständig medlem ska, i stället för framtida internationella avgifter, betala det belopp som vid varje tillfälle gäller enligt beslut av Lions Clubs International.Ständig medlem ska därutöver till klubben betala den skäliga avgift, inklusive den nationella avgiften, som fastställts av klubben.

Associerad medlem

Medlem som innehar aktivt medlemskap i en Lions Club, men som är bosatt eller arbetar på annan ort som har en Lions Club, kan erbjudas associerat medlemskap av styrelsen i den sistnämnda klubben. Denna ställning ska granskas av klubbstyrelsen varje år. Associerad medlem ska inteinrapporteras på sistnämnda klubbs medlems- och aktivitetsrapport.Associerad medlem har rösträtt vid de klubbmöten i den nya klubben där hen är närvarande, men kan inte representera klubben som delegat vid distriktsmöte, riksmöte eller internationell kongress. Hen kan inte inneha uppdrag i klubbens namn på distrikts- eller multipeldistriktsnivå eller på internationell nivå. Associerad medlem ska inte betala internationell avgift eller avgift till multipel- eller deldistrikt i den nya klubben, utan ska betala dessa avgifter i den klubb där hon eller han innehar det aktiva medlemskapet. En associerad medlem ska dock betala sådana medlemsavgifter som den nya klubben får fastställa.

Ansluten medlem

Kvalificerad person som för närvarande inte har möjlighet att delta som aktiv medlem i klubben, men som vill stödja denna och dess serviceinsatser och som vill vara ansluten till densamma. Anslutet medlemskap kan tilldelas på inbjudan av klubbstyrelsen. Ansluten medlem har rösträtt vid de klubbmöten han/hon är närvarande, men kan inte representera klubben som delegat viddistriktsmöte, riksmöte eller internationell kongress.Ansluten medlem kan inte inneha klubb-, distrikts- eller internationella befattningar eller kommittéuppdrag i klubbens namn på distrikts-, multipeldistrikts- eller internationell nivå.Ansluten medlem ska betala internationell avgift och multipel- och distriktsavgifter samt andra avgifter som klubben fastställer.

Hedersmedlem och associerad medlem får samtidigt vara medlem i mer än en Lions Club.

Melvin Jones Fellows som donerar ytterligare USD 1 000 till LCIF, eller i vilkas namn USD 1 000 doneras, ingår i Melvin Jones Fellowships progressiva program. Progressiva Melvin Jones Fellows tilldelas en ny rockslagsnål och ett gratulationsbrev för varje ytterligare USD 1 000 i donation. (Den första rockslagsnålen är guldgul och har en diamant. 

För varje donation på USD 1 000 dollar därefter har nålen ytterligare en diamant.)

För ansökan, använd MJF ansökningsblankett. 

Bidrag kan ges av enskilda (även icke lionmedlemmar), klubbar eller distrikt.